دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اتاق فکر چیست؟
  • اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران را بشناسید
  • کارگروه ها
  • هسته های فنی
  • کتابخانه
  • تولیدات و محصولات فنی
  • آرشیو فیلم و عکس
  • اخبار


نشریه صوتی آ.ب.پ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 

                    

نسخه شماره یک . نشریه صوتی آ.ب.پ                   نسخه شماره دو . نشریه صوتی آ.ب.پ